دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1386، صفحه 5-238 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

صفحه 7-32

محمدجواد جاوید


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم

صفحه 61-98

توکل حبیب‌زاده