دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-282 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. تبارشناسی عدالت حقوقی

صفحه 5-44

علیرضا عالی‌پناه


4. مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌

صفحه 121-150

حمید بهرامی‌احمدی؛ عزیزاله‌ فهیمی