دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1387، صفحه 197-241 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

صفحه 5-36

آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

صفحه 99-128

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

6. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا