علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

صفحه 5-36

آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا


2. بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا

صفحه 37-67

علیرضا عالی پناه


3. تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

صفحه 67-98

سید علی هاشمی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

صفحه 99-128

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5. نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس

صفحه 129-154

سید علی خزائی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

6. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا


7. وظایف مجلس و شرایط و قلمرو قانون‎گذاری از منظر مرحوم آخوند خراسانی(ره)

صفحه 193-231

محمد صادق کوشکی؛ اسماعیل آجرلو