علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)

صفحه 5-29

حمید بهرامی احمدی


2. تقاص، سببی در سقوط تعهدات

صفحه 29-69

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. مسؤولیت مدنی دولت

صفحه 69-105

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

4. بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب

صفحه 105-129

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


5. بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

صفحه 129-145

علیرضا مشهدی زاده


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید

صفحه 145-197

عبدالعلی توجهی؛ مهدی قربانی قلجلو


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو

صفحه 197-233

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری؛ نصرالله شاملی