علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

1. مطالعة تطبیقی مجازات کلاه‏برداری در حقوق ایران و فرانسه و فقه امامیه

صفحه 5-31

جعفر کوشا؛ رحمت‌اله رضایی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. بررسی ماهیت و مبانی تعدد مسئولیت در پرداخت یک دین

صفحه 31-55

سید مصطفی مصطفوی؛ طیب افشارنیا


3. عزل وکیل

صفحه 55-91

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

4. مبانی و آثار فقهی و حقوقی جرایم مشهود

صفحه 91-141

مهدی چوپانی


5. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

صفحه 141-159

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده


6. تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

صفحه 159-189

علی غلامی؛ محمد مهدی رحیمی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه

صفحه 189-243

عاصف حمدالهی؛ بهزاد پورسید