دوره و شماره: دوره 11، شماره 31، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-282 

علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

1. بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-55

جلیل محبی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

3. مفهوم حقوق بشر در تعالیم اسلامی

صفحه 87-113

محسن داوری


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5. ماهیت قرارداد پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 145-191

سید مصطفی مصطفوی؛ سید علی اصغر رحیمی