علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1. مصلحت و مسائل نوظهور حقوق

صفحه 5-26

غفور خوئینی؛ همایون رضایی نژاد


2. تقنین، عرف و مصلحت در اندیشه علمای مشروطه

صفحه 27-64

ولی رستمی؛ عزیز الله فضلی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

3. حق و حکم در فقه امامیه

صفحه 65-86

سید محمد هاشم پورمولا


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

4. مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-120

علی بهادری جهرمی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

5. توابع مبیع

صفحه 121-150

محسن اسماعیلی؛ رضا آقا موسی تهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

صفحه 151-176

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

7. پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضاء در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی

صفحه 177-198

احسان علی اکبری؛ نصرالله شاملی