دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، تالیف مقاله، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-208 

شناسنامه علمی شماره

1. جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-28

محمد جواد جاوید؛ محسن نامی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

5. وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات

صفحه 101-132

عبدالعلی توجهی؛ محمدهادی توکل پور


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

صفحه 133-150

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی