دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-204 (پاییز و زمستان 1391) 

علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

1. پژوهشی پیرامون نسبت‌سنجی حاکمیت قانون در قاموس قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-26

حمید اسدی؛ محمد جواد جاوید؛ محمدحسین دری کفرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

2. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

صفحه 27-46

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

6. ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

صفحه 127-156

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق تجارت بین الملل)

7. بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه‌گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

صفحه 157-188

جنت داین؛ محمد آرین