دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-206 

شناسنامه علمی شماره

1. چیستی حقوق و چگونگی ارتباط آن با فرهنگ

صفحه 5-38

علیرضا عالی پناه؛ عزیزالله فضلی


4. مفهوم جهل

صفحه 95-124

روح¬الله آخوندی


7. مبانی فقهی حقوق محیط زیست

صفحه 189-206

عزیز الله فهیمی؛ علی عرب زاده