تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی

2 دانشیار گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،، تهران، ایران.

3 استادیار گروه ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در جهان مجازی دارایی مجازی به صورت کدهای نرم افزاری خاصی تعریف می‌شود که مانند اشیاء فیزیکی، دارایی‌های شخصی جهان واقعی و یا بخشی از واقعیت عمل کرده و دارای کیفیات مشابهی هستند. دارایی‌های مجازی به جهت بهره مندی از حمایت قانونی باید چندین شرط را برآورده کنند. این دارایی‌ها نه تنها باید خصوصیات فیزیکی دارایی‌های جهان واقعی را داشته باشند، بلکه باید دیگر خصوصیات نامحسوسی که قابل تفکیک از دارایی‌های واقعی نیستند را هم دارا باشند. ابهامی که درمورد مفهوم دارایی مجازی وجود دارد بسیار شبیه به ابهامی است که در مورد مفهوم دارایی واقعی وجود دارد. از آن جایی که کلمه دارایی درحقوق واقتصاد درمعانی متفاوتی به کار می‌رود چنین ابهامی دور از انتظار نیست. عوام دارایی را به صورت مالکیت اشیاء وچیزها می‌بینند. حقوقدانان دارایی را به صورت حقوق مرتبط با اشیاء و مسائل تعریف می‌کنند. علاوه بر تفسیرهای متفاوتی که از مفهوم دارایی وجود دارد، مسئله این است که قانون جهان واقعی بر دارایی‌های محسوس (به جز چند مورد استثناء) تاکید می‌کند که این مسئله در سیستم‌های حقوقی رومی – ژرمنی بسیار بارز است. به دلیل تمرکز بر خصوصیت محسوس بودن دارایی‌ها به نظر می‌رسد که حقوقدانان بحث دارایی‌های مجازی را کاملاً مورد بی توجهی قرار داده‌اند. به هر روی، شرط محسوس بودن دارایی‌ها تنها دلیل این بی توجهی نیست، موارد استثنایی وجود دارند و امکان توسعه بحث دارایی‌های مجازی موردی است که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است. در این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین این مقوله اشاره داشته‌ایم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explain the concept of property and their types in the virtual world

نویسندگان [English]

  • Mehdi Panahi 1
  • Ahmad Shams 2
  • Mahmodreza Mohammad Taheri 3

1 PhD student, Department of Private Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirate

2 Associate Professor, Department of Law, Faculty of Azad University, Tehran North, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Communications and media, Azad University, Tehran center, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In the virtual world, virtual assets are defined as specific software codes that
act like physical objects, personal assets of the real world, or part of reality,
and have similar qualities. Virtual assets must meet several conditions in
order to benefit from legal protection. These assets must not only have the
physical characteristics of real-world assets, but must also have other
intangible features that are indistinguishable from real assets. The ambiguity
about the concept of virtual assets is very similar to the ambiguity about the
concept of real estate. Since the word asset is used in different ways in law
and economics, such ambiguity is not unexpected. The common people see
property as the property of objects and things. Lawyers define property as
rights related to objects and issues. In addition to the different interpretations
of the concept of asset, the problem is that the law of the real world
emphasizes tangible assets (with a few exceptions), which is very evident in
Roman-German legal systems. Due to the focus on the tangible nature of
assets, lawyers seem to have completely neglected the discussion of virtual
assets. However, the conditionality of assets is not the only reason for this
neglect, there are exceptions, and the possibility of expanding the discussion
of virtual assets is a case that has received much attention in recent years. In
this article, we refer to the explanation of this category in an analytical
descriptive manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assets
  • Virtual World
  • Property

دوره 21، شماره 51
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 243-266
  • تاریخ دریافت: 01 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 فروردین 1398