تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه‌های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩﻱ، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام‌هایی برداشته‌اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی‏طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می‌شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می‌شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین‌کننده امنیت قضایی است که شهروندان می­توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش‌بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing Judicial Security in the light of the right of the accused to a lawyer in Iranian, French and international law

نویسنده [English]

  • Seyed Alireza Mirkamali

Assistant Professor at Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, security is at the forefront of every legal system's concerns. One of the most
important aspects of security that will make citizens feel comfortable is the
provision of judicial security. Judicial security, is, the safeguards of the rights,
property, rights, dignity and rights of all citizens. What are the proper mechanisms
for achieving this and ensuring the judicial security of the citizens, especially the
accused? What steps did the legal systems in this research take and what legal
measures did they anticipate? Providing judicial security in the light of the principles
of fair and equitable trial and the presence of independent and impartial judges in
judicial authorities and observing their defense rights such as the principle of
acquittal, the right to have a lawyer and their understanding. Observance of the
principle of acquittal and adherence to it and the presence of a lawyer in the criminal
process, in addition to being known as an assistant to the judge, is also instrumental
in the administration of justice, a focus of the Iranian and French legal system and a
major focus of international documents, including the Universal Declaration of
Human Rights ( Located 1948). According to Iranian Criminal Procedure Code, no
one should be summoned or summoned as a defendant without sufficient reason to
attribute the charge. This regulation refers to the principle of absurdity and provides
for judicial security in which citizens can be protected from any prosecution and, on
the other hand, defend themselves if they are charged with a lawyer. Given the
importance of the lawyer in the criminal process, the presence of a lawyer in all
stages of the Iranian and French legal system is anticipated. Given the importance of
the lawyer in the criminal process, the presence of a lawyer in all stages of the
Iranian and French legal system is anticipated. In this paper, using the descriptiveanalytical
research method, the role of "defense rights", in particular the right of the
accused to have a lawyer in providing "judicial security", is studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Security
  • Defendant's defense rights
  • the right to have a lawyer
  • the principle of innocence

دوره 21، شماره 51
تالیف مقاله
بهار و تابستان 1399
صفحه 127-150
  • تاریخ دریافت: 08 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1398