ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن

نوع مقاله: علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

حق بر سلامت، یکی از مفاهیم بنیادین توسعه است که در کنار سایر حقوق بشری که همه از زیربناهای توسعه هستند مطرح می‌شود؛ چرا که از یک‌سو، سلامتی وابسته به پیش‌شرط‌های فراوانی برای حفظ و تداوم است و وضعیتی است که همواره در معرض آسیب بوده و این مسئله خود مستلزم جلوگیری یا کاستن از عوامل تهدید‌کننده می‌باشد. از سوی دیگر، بازگرداندن سلامتی پس از ابتلا به عوامل تهدید‌کننده و وجود امکانات و مراقبت‌های پزشکی در این راستا، لازم می‌باشد. به عبارتی، علاوه بر اینکه احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی در جوامع، از زیربناهای دستیابی به جامعه‌ای توسعه یافته می‌باشد، توسعه‌یافتگی نیز از اصول اولیه احقاق حقوق سلامتی است و همین امر حضور دولت‌ها در این فرآیند را، به دلایل تضمین دسترسی مالی به خدمات سلامت فردی و عمومی، عدالت در ایجاد شرایط مناسب سلامتی برای افراد، جلوگیری از افتادن افراد در ورطه فقر به خاطر هزینه‌های سلامتی و ...، بسیار پررنگ می‌کند. بنابراین، در این تحقیق، ضمن بررسی حق بر سلامت و ارتباط این مقوله با فرآیند توسعه، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که دولت‌ها، چه اقداماتی را در راستای احقاق حقوق سلامتی(که از زیربناهای توسعه محسوب می‌شود) انجام می‌دهند؟ و آیا عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران، در راستای احقاق این حق بشری موفق بوده است؟ نتایج تحقیق حاکی از عملکرد مثبت حکومت جمهوری اسلامی ایران در احقاق حقوق سلامتی عمومی و خصوصی افراد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The nature of the right to health and the situation of the government in its

نویسندگان [English]

  • Samira Motaghi 1
  • Anahita Seifi 2
  • majid doroudian 3

3 payame noor university

چکیده [English]

The right to health is one of the vital concepts of development, which  along with other human rights,all of them are underpinned by development, is due to this fact ; on the other side,health depends on many prerequisites for continuously. And a situation that has always been at the risk of harm. And this issue itself requires the prevention or reduction of threatening  factors.  On the other hand, it is necessary to restore  health after the risk factors and the availability  of facilities and medical  care  in this regard. In addition  to the promotion  of public  and private  health  rights in societies  is one of the  foundations  for the improvement of a  developed community. developmental  is also  a basic  principle  of health  promotion, and this is the presence  of goverments  in the process, due to guaranteeing  access to  financial  services for Individual  and public health , justice in creating  good health conditions  for people , preventing  people from falling into poverty  due to health  costs and, make it  highlights. Therefore,in this research , which investigating the right to health and the relation  of this category to the development process, we intend to answer the question  of which governments are doing what   performance    for the establishment of health rights( which are underpinned by development). And has the performance of the Islamic Republic  of Iran  been successful in achieving this human right? The results of the research indicate the positive  performance  of the Islamic Republic of Iran in respect to the public and private health rights of individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to health
  • development
  • Islamic Republic of Iran
  • government

دوره 18، شماره 46
تالیف مقاله
پاییز و زمستان 1396
صفحه 123-148
  • تاریخ دریافت: 18 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1396