تعداد مقالات: 209
126. نقش دادرسی اساسی در حفظ و صیانت از انتخاب (رأی) مردم در فرانسه و ایران

دوره 19، شماره 47، بهار و تابستان 1397، صفحه 69-90

محسن ایرج؛ خیرالله پروین


127. حقوق اقلیت در شرکت‌های سهامی عام بر مبنای نظام اداره شرکت‌ها (Corporate Governance)؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 369-396

بهرام تقی پور؛ مهدی عباسی سرمدی؛ حسین عابدینی


128. واکاوی استقلال مالی مؤسسات عمومی غیردولتی از منظر حقوق مالیه عمومی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 97-124

فاطمه افشاری؛ ولی رستمی


129. همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 421-448

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


130. بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 157-188

محمد هادی ساعی؛ رضا باباخانی


131. مفهوم و ماهیت ایفاء در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 133-150

مرتضی شهبازی نیا؛ کیانوش رزاقی


132. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-176

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار


133. مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


134. اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-243

عطاءالله بیگدلی


135. تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 159-189

علی غلامی؛ محمد مهدی رحیمی


136. منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 145-197

عبدالعلی توجهی؛ مهدی قربانی قلجلو


137. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 257-289

علی عباس حیاتی؛ حامد هادی


138. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا


139. آثار ایفاء در تعهدات قراردادی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 187-214

محسن قاسمی


141. ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-156

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی


143. بازجستی فقهی در ماهیت قوادی

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 151-180

محمد محسنی دهکلانی


147. حق طبیعی یا حق پوزیتیویستی؛ بازتعریف مفهوم «حق» در حقوق اسلامی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 115-137

مجتبی جاویدی


148. تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-156

مژده ایوبی؛ مهدی شهابی


149. وثیقه حکمی

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 127-148

عباس میرشکاری


150. واکاوی فقهی مسئله استقلال داور

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-159

حسین هوشمند فیروزآبادی