شماره جاری: دوره 21، شماره 51، تالیف مقاله، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-322 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود

صفحه 1-20

مهدی حسن زاده


3. مصادیق «طلاق به اختیار زوجه» در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران

صفحه 53-80

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سیدسعید هاشمی؛ بهنام امیدی


4. توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه

صفحه 81-104

سیدابوالقاسم نقیبی؛ محمدرضا بقایی


5. کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

صفحه 105-126

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 177-200

عباس میرشکاری؛ محمد حسامی


9. بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

صفحه 201-222

سیدعلی خزائی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی سیاه بیدی کرمانشاهی؛ هادی دهنوی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی

صفحه 243-266

مهدی پناهی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

12. امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

صفحه 267-290

مرتضی حاجی علی خمسه