76. بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 129-145

علیرضا مشهدی زاده


77. بررسی تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن و مقایسه آن با انتقال طلب

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 105-129

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


78. تقاص، سببی در سقوط تعهدات

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 29-69

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ مهدی آزادداور


79. آیا قاعدة لاضرر بر احکام عدمی حکومت دارد؟ (آیا قاعدة لاضرر اثبات حکم می‌کند؟)

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 5-29

حمید بهرامی احمدی


80. وصیت و رضایت ولی در برداشت عضو

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 197-233

احسان علی‌اکبری بابوکانی؛ محسن شاکری؛ نصرالله شاملی


81. تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریة «جبران کاهش ارزش پول»

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 287-319

حسن عباسی حسین‌آبادی؛ محمدجواد ولی‌زاده


82. کاوشی در حکم فقهی شرط‌های جزائی و تهدیدی در جریمة تأخیر در نظام بانک‌داری بدون ربا

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-55

غلامرضا مصباحی مقدم؛ حسن جلالی


83. مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه)

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 257-289

علی عباس حیاتی؛ حامد هادی


84. نسب طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 127-201

محمد روشن؛ عاصف حمد الهی


85. حقوق رقابت و دفاع از تمامیت بازار در فقه امامیه

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 55-92

محمود باقری؛ مهدی رشوند بوکانی


86. جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 5-36

آیت‎الله سید حسین سعادت مصطفوی؛ سید هاشم پور مولا


87. نگرشی نو بر تعارض سند با شهادت در حقوق ایران با مطالعة تطبیقی در فقه امامیه، حقوق مصر و انگلیس

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 129-154

سید علی خزائی


88. بررسی تطبیقی دیه و خسارات تنبیهی در فقه امامیه و نظام حقوقی کامن‌لا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-67

علیرضا عالی پناه


89. تفاوت تقصیردر مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج قرارداد مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 67-98

سید علی هاشمی


90. آثار ایفاء در تعهدات قراردادی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 187-214

محسن قاسمی


91. مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-84

عطاءالله بیگدلی


92. وضعیت تضمینات پس از انتقال طلب یا انتقال دین

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 151-186

محمد‌هادی ساعی


93. مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 215-264

دکترسید مصطفی مصطفوی؛ سیدرضا احسان‌پور


94. تبارشناسی عدالت حقوقی

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-44

علیرضا عالی‌پناه


95. تأملی در «رابطه حقوق و عدالت» با تأکید بر حقوق اسلام

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 85-120

مصطفی دانش‌پژوه


96. مبنای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ زیست‌محیطی‌ در فقه‌ و حقوق ایران‌

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 121-150

حمید بهرامی‌احمدی؛ عزیزاله‌ فهیمی


97. ارکان تحقق مسؤولیت قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی در برابر مسافر در سیستم ورشو و کنوانسیون مونرآل 1999

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 197-238

امیرحسین فخاری؛ مسلم محمد زاده


98. حریم خصوصی ارتباطات اینترنتی(مطالعه در حقوق ایران و اتحادیه اروپا)

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 173-196

ستار زرکلام


99. فلسفة حقوق طبیعی انسان در اسلام

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-32

محمدجواد جاوید


100. اصل قابلیت استناد قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 141-172

محمد حسن اسدی