موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 102
26. ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-49

محسن اسماعیلی؛ علی مهاجرانی


27. ضمانت اجرای بیع عین مرهون: مطالعه‌ای در فقه تطبیقی

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

محسن ایزانلو؛ سینا حبیبی؛ هادی شعبانی


28. تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 129-156

مژده ایوبی؛ مهدی شهابی


29. مسئولیت پیش‌قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان‌های قابل جبران

دوره 17، شماره 43، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-127

سید علی خزایی


31. نظریة اصالت ظاهر ارادة نماینده در حقوق ایران

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-113

علیرضا عالی‌پناه؛ علیرضا نورآبادی؛ سبحان عباس‌پور


32. مبانی فقهی و حقوقی بهره‌برداری از اختراع بدون اخذ رضایت از صاحب اختراع

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-161

حسن اسکندریان؛ حمیدرضا سلیمانپور لیچایی


33. بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 26-46

رضا سکوتی نسیمی؛ محمدرضا رشیدی احمدآبادی


34. مسئولیت مدنی ناشی از همکاری ثالث در نقض تعهدات قراردادی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، بلژیک و ایران با رویکردی فقهی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-68

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ پوریا شیرخانی؛ محمد موحدی فرد


35. تحلیل فقهی ماده 1046 قانون مدنی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1394، صفحه 69-89

سید مصطفی سعادت ‌مصطفوی


36. ابعاد فقهی، حقوقی و مالی قراردادهای سلف در بورس

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 33-50

ابراهیم عبدی‌پور فرد


38. ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-102

محمد سلطانی؛ حمید اسدی


39. وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 103-124

جواد نیک‌نژاد


40. شرط محدودیت کسب‌وکار در قرارداد کار

دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-31

حسن بادینی؛ سید علی‌اصغر رحیمی


41. آثار زمان و مکان در تحول حقوق مسئولیت مدنی در نظام حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 161-184

محمدباقر پارساپور؛ مهدی اسماعیلی


42. بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 101-132

اسدالله لطفی


43. وضعیت حقوقی ابزارهای مشتقه شاخص سهام

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 207-231

جواد حسین زاده


44. مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 185-206

علی عباس حیاتی


46. خوانشی نهادی از نظام مسائل سیاست‌گذاری در حقوق مالکیت؛ مطالعه موردی صنعت نفت ایران

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-54

سید جعفر حسینی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدجواد رزمی


48. نسبت‌سنجی بازاریابی شبکه‌ای با عقود معین و غیرمعین

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-100

محمدحسن حائری؛ محمد لشکری؛ سمیرا سعیدی میرک محله


49. تحلیل عقد حفاظت در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دوره 14، شماره 37، پاییز و زمستان 1392، صفحه 101-128

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ محمدمهدی تاتاری


50. ماهیت و آثار معاملات افست در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 127-156

ربیعا اسکینی؛ رضا آقاموسی طهرانی