1. بررسی فقهی ـ حقوقی قرابت مادر جانشین با طفل متولد از رحم جایگزین

دوره 13، شماره 36، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-46

نجادعلی الماسی؛ عاصف حمداللهی؛ محسن رجالی


2. احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 189-243

عاصف حمدالهی؛ بهزاد پورسید