1. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-159

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده