1. تأثیر ارتکاب فعل نامشروع زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

سید مصطفی سعادت مصطفوی؛ احسان توحیدی مهر


2. مطالعه تطبیقی تقاص؛ مبانی و منابع آن در فقه امامیه، حقوق ایران، انگلستان و ایالات متحده آمریکا

دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-124

رسول احمدی فر


3. بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین‌الملل

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-87

ربیعا اسکینی؛ علیرضا جعفریان


4. مسؤولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-105

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی