1. همه‌پرسی تقنینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 50، پاییز و زمستان 1398، صفحه 421-448

هادی طحان نظیف؛ محمدسعید ممتازنیا


2. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-97

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


3. نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1393، صفحه 55-77

غلامحسین الهام؛ محمدامین ابریشمی راد


4. مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-120

علی بهادری جهرمی