کلیدواژه‌ها = دولت
تعداد مقالات: 5
1. الگوی مطلوب رویکرد فقهی ـ حقوقی در حدود دخالت دولت در مالکیت خصوصی

دوره 20، شماره 49، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-146

محمدجواد رضایی‌زاده؛ علیرضا امینی طامه


2. تعهدات حمایتی دولت در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی در نظام حقوقی ایران

دوره 19، شماره 48، پاییز و زمستان 1397، صفحه 397-420

سید محمد مهدی غمامی؛ کمال کدخدامرادی؛ داور درخشان


4. مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 153-188

سید محمد مهدی غمامی؛ محسن اسماعیلی


5. از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-128

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی