1. کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

دوره 21، شماره 51، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-126

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


2. بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 141-159

حسنعلی موذن زادگان؛ حسن غلامعلی زاده