نویسنده = مهدی سلیمی
تعداد مقالات: 1
1. نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا

دوره 14، شماره 38، بهار و تابستان 1393، صفحه 63-90

مهدی سلیمی؛ عباسعلی سلطانی