نویسنده = سعید محسنی
تعداد مقالات: 1
1. اشتباه در اوصاف شخص طرف قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1386، صفحه 99-139

سعید محسنی