نویسنده = حمیدرضا نیکوگفتارصفا
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد‌های تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 201-257

حمید رضا نیکو گفتار صفا


2. مراجع تفسیر قانون اساسی در ایران و آمریکا

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 155-193

توکل حبیب‌زاده؛ حمیدرضا نیکوگفتارصفا