نویسنده = علی غلامی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیاست جنایی سرکوب‏گرانه بر نرخ ارتکاب جرائم با نگاهی به سیاست جنایی اسلام

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 159-189

علی غلامی؛ محمد مهدی رحیمی