نویسنده = نجادعلی الماسی
تعداد مقالات: 1
1. شرط ضمنی عرفی مطالعه موردی ذیل ماده 356ق‌.م قاعده یااستثنا؟

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 189-206

نجادعلی الماسی؛ سید احمد طباطبایی