نویسنده = حسین خدایار
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی مبانی مشروعیت دفاع

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 151-176

حسین علی سعدی؛ حسین خدایار