1. مفهوم و جایگاه استقلال قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1390، صفحه 87-120

علی بهادری جهرمی


2. مسؤولیت مدنی دولت

دوره 10، شماره 29، بهار و تابستان 1388، صفحه 69-105

ولی رستمی؛ علی بهادری جهرمی