نویسنده = عطاءالله بیگدلی
تعداد مقالات: 2
1. اسقاط خیارات در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 11، شماره 31، بهار و تابستان 1389، صفحه 191-243

عطاءالله بیگدلی


2. مالکیت مافی‌الذمه در حقوق ایران، فرانسه، مصر و فقه امامیه

دوره 8، شماره 26، پاییز و زمستان 1386، صفحه 45-84

عطاءالله بیگدلی