نویسنده = محمد جواد جاوید
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه فرامین مقام رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 5-28

محمد جواد جاوید؛ محسن نامی


2. حقوق بشر معاصر و جهاد ابتدایی در اسلام معاصر

دوره 11، شماره 32، پاییز و زمستان 1389، صفحه 121-152

محمد جواد جاوید؛ علی محمددوست


3. از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

دوره 9، شماره 27، بهار و تابستان 1387، صفحه 99-128

محمد جواد جاوید؛ محمد جواهری طهرانی