نویسنده = بهزاد پورسید
تعداد مقالات: 2
1. اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره در فقه امامیه و عامه با مطالعه تطبیقی در کشورهای عربی

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 125-156

بهزاد پورسید؛ محمد امین کیخافرزانه


2. احکام وضعی طفل متولد از رحم جایگزین در رابطه با توارث و نفقه

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1388، صفحه 189-243

عاصف حمدالهی؛ بهزاد پورسید