1. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-97

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی


2. نسبت سیاست‌های کلی نظام با احکام حکومتی در حقوق اساسی ایران

دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-94

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف


3. شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 12، شماره 34، پاییز و زمستان 1390، صفحه 151-190

محسن اسماعیلی؛ امید توکلی کیا


4. تحلیل ماهیت نهاد سیاست‌‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 28، پاییز و زمستان 1387، صفحه 93-127

محسن اسماعیلی؛ هادی طحان نظیف