1. آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-97

محسن اسماعیلی؛ سید محمد حسین میرلوحی