نویسنده = محمد علی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی فقهی و حقوقی عملیات روانی

دوره 17، شماره 44، پاییز و زمستان 1395، صفحه 149-173

علی مرادی؛ مرتضی طبیبی جبلی؛ محمد علی حیدری