دوفصلنامه علمی _ پژوهشی  پژوهشنامه حقوق اسلامی

دوفصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه حقوق اسلامی(معارف اسلامی و حقوق) به کوشش دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق(ع) به سردبیری استاد  دکتر  الماسی، به موجب نامه شماره 196191/3 و جلسه مورخ 22/9/91 کمیسیون بررسی و تعیین اعتبار نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 34 پاییز و زمستان 90 دارای امتیاز علمی پژوهشی می‌باشد.

در این مجله دو دسته از مقالات ارائه می‌گردد: دستۀ اول، متمرکز بر شیوة مبنایی و نظری و شیوۀ تعامل حقوق، فقه، فلسفه و سایر حوزه‌های مرتبط با حقوق است. این دست مقالات با تأکید بر نظریه‌های مبنایی حقوق سعی در واکاوی و ارائۀ نظریۀ جدید در ادبیات حقوقی کشور دارد. دستۀ دیگر مقالات، مقالاتی است که سعی می‌کند مشکلات و مسائل حقوقی را در عرصۀ عمل، با نگاهی میان‌رشته‌ای، تطبیقی و کاربردی حل کند. به‌عبارتی، در دستۀ دوم مقالات سعی در ارائۀ راهکاری‌هایی مناسب جهت رفع چالش‌های حقوقی موجود در جامعه دارد. دستۀ دوم به مطالعات و ادبیات عملی حقوق نزدیک‌تر است، حال آنکه دستۀ اول، سعی در ارائۀ نظریات جدید در بنیان‌های حقوقی کشور دارد. امید است با تعامل این دو دسته از مقالات، جامعة علمی- حقوقی کشور شاهد ارائۀ مقالاتی بدیع، در مرز‌های دانش در مطالعات حقوق، فقه فلسفه و سایر علوم مورد نیاز جهت رفع مشکلات و ارائۀ راهکارها و نظریات در فضای علمی و عملی حقوق باشد و این مجله به غنای ادبیات حقوق در کشور بیافزاید.

 

 

 

علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

1. علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود

صفحه 1-20

مهدی حسن زاده


2. تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیرقراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه

علیرضا یزدانیان


3. مصادیق «طلاق به اختیار زوجه» در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران

صفحه 53-80

سیدمصطفی سعادت مصطفوی؛ سیدسعید هاشمی؛ بهنام امیدی


4. توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه

صفحه 81-104

سیدابوالقاسم نقیبی؛ محمدرضا بقایی


5. کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون

صفحه 105-126

محمد صالحی مازندرانی؛ پیام محمدی میرعزیزی


علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)

6. تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی

صفحه 127-150

سید علیرضا میرکمالی


7. نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان

صفحه 151-176

عاطفه عباسی؛ عطیه رنگچی طهرانی


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

8. هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

صفحه 177-200

عباس میرشکاری؛ محمد حسامی


9. بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات

صفحه 201-222

سیدعلی خزائی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی سیاه بیدی کرمانشاهی؛ هادی دهنوی


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

10. اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با نگاهی به آموزه‌های فقهی

صفحه 223-242

رضا طجرلو؛ رامین مرادی مردای


علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)

11. تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی

صفحه 243-266

مهدی پناهی؛ احمد شمس؛ محمودرضا محمدطاهری


علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)

12. امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

صفحه 267-290

مرتضی حاجی علی خمسه


شناسنامه علمی شماره

13. شناسنامه علمی

ابر واژگان